Regulamin członka klubu, sekcji, składek członkowskich i egzaminacyjnych w sekcjach karate shinkyokushin

§ 1

Warunki przynależności do Klubu:

·         Zgoda kierownika ośrodka, bądź prowadzącego zajęcia

·   Przed przystąpienie do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz posiadać zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich), zgodę lekarza i podpisane oświadczenie uczestnika zajęć wraz z rodzicami Lu opiekunem prawnym (dotyczy osób niepełnoletnich).

W przypadku utajenia przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice).

 

§ 2

Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia wtajemniczenia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy potrzebna jest zgoda sensei (kierownika ośrodka).

Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.

Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych Gi (kimonach) lub strojach sportowych.

§ 3

W czasie zajęć uczestnicy zobowiązani są do:

- ścisłego wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia i bez zgody prowadzącego nie opuszczania miejsca zajęć

- przestrzeganie zasad BHP i regulaminu Sali gimnastycznej

- poinformowanie instruktora prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczenia.

& 4

W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie zgody, regulaminy, oświadczenia, zaświadczenia, zezwolenia i inne dokumenty niezbędne w działalności BKKK podpisują rodzice, przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny.

§ 5

Zabrania się stosować i rozpowszechniać karate poza dojo (salą gimnastyczną), organizować pokazy. Uczestniczyć w zajęciach i zawodach innych styli sportów walki (dotyczy zawodników licencjonowanych).

§ 6

Składki członkowskie

·         Członek klubu, uczestnik sekcji jest zobowiązany do płacenia miesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd klubu. Składka członkowska zawiera opłatę wpisową, ubezpieczenie i wydanie legitymacji.

·         Składkę członkowską należy opłacać na każdym pierwszym treningu danego miesiąca, w przypadku innego terminu płacenia należy to uzgodnić z kierownictwem klubu.

·         Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe i osobom posiadającym minimum 1 kyu, działających na rzecz klubu w ramach wolontariatu.

·         Zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski lub I-III miejsca Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek.

§ 7

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do posiadania licencji zawodnika. Zawodnicy uczestniczący w zawodach międzynarodowych, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata zobowiązani są do posiadania paszportu EKO. Kadrę zawodniczą powołuje sensei (kierownik ośrodka).

§ 8

Członkowie klubu mogą brać udział w zawodach sportowych, seminariach doszkoleniowych, kursach instruktorskich, trenerskich i sędziowskich po otrzymaniu pisemnej zgody sensei (kierownika ośrodka).

§ 9

Egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu odbywają się wyłącznie za zgodą sensei (kierownika ośrodka) w oparciu o regulamin Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai. Egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan odbywają się wyłącznie za zgodą sensei (kierownika ośrodka) po akceptacji Branch Chief w oparciu o regulamin Światowej Organizacji Shinkyokushinkai

§ 10

Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate oraz jest członkiem Światowej Organizacji Shinkyokushinkai NPO.

& 11

Członek klubu, uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku, zdjęć oraz wykorzystywanie podobizny do celów działalności statutowej klubu, reklamowej, oraz promocji i celów szkoleniowych w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku i obrazu. Jednocześnie rezygnuje z wszelkich z tym związanych wynagrodzeń.

 & 12

Członkowie klubu, uczestnicy zajęć wszyscy podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.

§ 13

Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zagubione rzeczy w czasie zajęć sportowych i innych imprezach organizowanych przez klub.

§ 14

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Prezes Zarządu Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate

Andrzej Litwin